thevilla logo

Školní řád

 

Pravidla jazykové školy The Villa s.r.o. (školní řád)

Platný od 17. 4. 2010

1 Obecná ustanovení 

1.1 Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

1.2 Školní řád je souhrnem pravidel, která jsou závazná pro lektory, účastníky jazykových kurzů (žáky/studenty) a jejich zákonné zástupce (dále společně jen „studenti“).

1.3 Vztahy, které nejsou tímto školním řádem upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2 Obecná ustanovení pro účastníky kurzů

2.1 Práva studentů navštěvujících jazykové kurzy The Villa s.r.o. a jejich zákonných zástupců


2.1.1 Studenti mají právo na úctu a slušné jednání.


2.1.2 Studenti mají právo na jazykovou výuku na základně studijního plánu odpovídajícího jazykové úrovni skupiny žáků/studentů ve skupině anebo odpovídající jazykové úrovni jednotlivce, jedná-li se o soukromé lekce.


2.1.3 Studenti mají právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.


2.1.4 Studenti mají právo podílet se aktivně na výuce.


2.1.5 Studenti mají právo na speciální péči v rámci možností organizace kurzu, zejména dle počtu studentů ve skupině, jedná-li se o žáky handicapované, speciálně nadané atp.


2.1.6 Studenti mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého pokroku při jazykové výuce. Lektor žáky/studenty opravuje dle uvážení a dle jazykové úrovně žáků/studentů průběžně během lekce a problematiku může i individuálně vysvětlit žákům/studentům, kteří dané problematice nerozumí anebo mají s porozuměním potíže.


2.1.7 Studenti mají právo v případě nejasností v učivu požádat o pomoc lektora.


2.1.8 Studenti mají právo upozornit vedení The Villa s.r.o. na nedostatky ve výuce a event. si vyžádat individuální pohovor se zástupcem vedení The Villa s.r.o.


2.1.9 Studenti mají právo na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.


2.1.10 Zákonný zástupce studenta má právo na informace o průběhu jeho vzdělávání a jeho chování formou tzv. „Progress Reportu“, který The Villa s.r.o. vypracovává na konci školního roku.


2.1.11 Zákonný zástupce studenta má právo, po domluvě s vedením The Villa s.r.o., osobně navštívit lekci, na kterou jeho dítě/žák dochází.


2.1.12 V případě neúčasti na skupinové výuce nemají studenti nárok na náhradu lekce či vrácení peněz.

 

2.2 Povinnosti studentů navštěvujících jazykové kurzy The Villa s.r.o. a jejich zákonných zástupců


2.2.1 Povinností studentů je znát a dodržovat tato pravidla (školní řád).


2.2.2 Studenti jsou povinni plnit pokyny lektorů The Villa s.r.o.


2.2.3 Studenti jsou povinni se chovat slušně a zdvořile k ostatním žákům, studentům a lektorům The Villa s.r.o.


2.2.4 V průběhu vyučování nesmí student opustit třídu, kde probíhá výuka, bez svolení lektora. Pokud student, ať již se svolením lektora nebo bez něj, opustí třídu, lektor zapíše odchod žáka do třídní knihy. Je-li výuka součástí školního vyučování, sdělí tuto skutečnost objednateli této výuky.


2.2.5 Studenti nesmí v průběhu jazykových lekcí používat mobilní telefony, walkmany, laptopy, herní konzole a podobné přístroje narušující průběh vyučování.


2.2.6 Studenti nesmí v průběhu jazykových lekcí pořizovat audio nebo video nahrávky bez vědomí nahrávaných osob.


2.2.7 Studenti jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.


2.2.8 Studentům je v jazykových lekcích zakázáno kouřit a požívat alkohol, případně jiné škodlivé a návykové látky. Do jazykových lekcí není dovoleno přinášet a distribuovat věci nebezpečné zdraví a životu.


2.2.9 Studenti průběžně udržují své místo a učebnu, kde se jazyková lekce koná. Každý student odpovídá za čistotu a pořádek na svém pracovišti, závady ohlásí neprodleně lektorovi. Svévolně poškozené svěřené pomůcky, pomůcky lektora The Villa s.r.o., nebo osobní majetek opraví nebo nahradí student/zákonný zástupce na vlastní náklady. Úmyslné poškození svěřených pomůcek a pomůcek lektora se vždy považuje za závažné zaviněné porušení těchto pravidel (školního řádu).


2.2.10 Studenti jsou povinni dbát pokynů lektora, nenarušovat výuku a chovat se slušně k dospělým i ke svým spolužákům. Zvláště hrubé slovní a úmyslné útoky studenta vůči ostatním osobám se vždy považují za závažné zaviněné porušení těchto pravidel (školního řádu).


2.2.11 Studenti jsou povinni být na výuce včas.


2.2.12 Studenti jsou povinni vyvarovat se projevů šikanování, vandalismu, brutality, rasismu a hráčství, všechny tyto projevy se považují za závažné zaviněné porušení těchto pravidel (školního řádu).


2.2.13 Student nebo zákonný zástupce studenta mají povinnost informovat The Villa s.r.o. o změně zdravotní způsobilosti studenta, o zdravotních obtížích studenta a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výuky a hodnocení studenta.

 

2.3 Práva Lektorů


2.3.1 Lektor má právo vyžadovat od žáků plnění povinností, které vyplývají z úkolů výchovně vzdělávacího procesu.


2.3.2 Lektor má právo na úctu a slušné jednání od ostatních lektorů, studentů a jejich zákonných zástupců.


2.3.3 Lektor má právo vyzvat vedení The Villa s.r.o. ke schůzkám k řešení vzniklých problémů v rámci výuky.

 

2.4 Povinnosti lektorů


2.4.1 Poskytovat studentům individuální přístup.


2.4.2 Povzbuzovat studenty při výuce, pomáhat studentům řešit jejich problémy a zachovávat důvěrnost informací.


2.4.3 Podporovat pozitivní atmosféru při výuce a podporovat ve studentech pozitivní vztah k výuce cizích jazyků.


2.4.4 Informovat The Villa s.r.o./studenta/zákonného zástupce/objednatele o studijních výsledcích formou „Progress reportu“, který lektor zpracuje na konci školního roku, tj. ke konci června.

 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Ustanovení těchto pravidel (školního řádu) se vztahují na všechny účastníky kurzů, jsou nedílnou součástí smlouvy o zajištění jazykové výuky.

3.2 The Villa s.r.o. je oprávněna, v případě zvlášť závažného porušení pravidel studentem, studenta z výuky vyloučit bez náhrady. Tato skutečnost se studentovi/zákonnému zástupci studenta sdělí písemně, The Villa s.r.o. nemá v tomto případě povinnost vrátit studentovi/zákonnému zástupci poskytnutá plnění, a to ani částečně.


3.3 The Villa s.r.o. je oprávněna, v případě opakovaného porušení povinností (3x) dle těchto pravidel (školního řádu), vyloučit studenta z výuky bez náhrady. Tato skutečnost se studentovi/zákonnému zástupci studenta sdělí písemně, The Villa s.r.o. nemá v tomto případě povinnost vrátit studentovi/zákonnému zástupci poskytnutá plnění, a to ani částečně.


3.4 The Villa s.r.o. má právo oslovit objednatele/ zákonného zástupce k osobní schůzce k řešení vzniklých problémů souvisejících s jazykovou výukou žáků/studentů.


3.5 Tato pravidla (školní řád) jsou zveřejněna na webových stránkách jazykové školy, vyvěšena v sídle jazykové školy a student/zákonný zástupce/objednatel s nimi byl seznámen při podpisu smlouvy o zajištění jazykové výuky, což stvrdil svým podpisem.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie.

Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Souhlasím